Sharpeitje

 

Fokreglement Belgie

Gebruikte afkortingen:

S.P.C.B. = Shar-pei club Belgium

SP = Shar-pei

K.K.U.S.H. = Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus

K.M.S.H. = Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus

F.C.I = Fédération Cynologique International

LOSH = Livre des origines Saint-Hubert

ALSH = Annex au livre de Saint-Hubert

RSH = Registre de Saint-Hubert (geen bewijs van raszuiverheid)

 

Inleiding:

Uitsluitend verplicht voor leden van de S.P.C.B. VZW aangesloten bij de K.K.U.S.H. (F.C.I.)

Zij kunnen als dusdanig genieten van de pupbemiddeling, recht op advertentie in het clubblad, bijwonen van fokkersbijeenkomsten en worden opgenomen in de aanbevolen fokkerslijst.

Dit reglement heeft als hoofddoel de verbetering van het algemeen niveau van de fokkerij binnen de S.P.C.B.

Door het invoeren van deze reglementering, kan de S.P.C.B. beter de belangen van de fokkers en de kopers behartigen.

Dit reglement stemt zoveel mogelijk overeen met het fokreglement van het F.C.I. en werd aangepast / of vervolledigd daar waar dit noodzakelijk werd geacht in het belang van het ras.

Dit werd bekrachtigd op de algemene ledenvergadering van 12 maart 1995 en gewijzigd door bijeenkomst van het voltallige bestuur op 10 oktober 1998.

Door ondertekening van dit reglement gaat de fokker de verbintenis aan zich te onderwerpen aan de hiernavolgende artikelen, inclusief de annex 1.

Voorwaarden voor publicatie in « Aanbevolen fokkerslijst » wordt bepaald in annex 2.

De naam van de fokker en kennelnaam zal in geval van ondertekening gepubliceerd worden in Clubleven S.P.C.B., in Woef en in Clubmagazine.

Publicatie zal ook gebeuren in geval van sancties (zie Art. 13)

 

Art.1 : Ieder lid van de club moet de voorschriften na leven van de K.K.U.S.H. , in het bijzonder het reglement voor inschrijving in het stamboek LOSH / ALSH.

Voor buitenlandse leden gelden de voorschriften van domiciliering. (F.C.I. erkend)

 

Art.2 : Men zal slechts reuen en teven voor de fokkerij gebruiken die ingeschreven zijn in het LOSH : ALSH (geldt niet voor RSH) of in een buitenlands stamboek dat erkend is door de F.C.I..

In België geïmporteerde honden worden slechts als geschikt voor de fok erkend nadat ze zijn ingeschreven bij de K.K.U.S.H.

 

Art.3 : Fokgeschiktheid :

a) Leeftijdsbegrenzingen van de fokdieren : vanaf 13 maand tot 9 jaar voor de reuen indien in het bezit van het officiële HD resultaat. (geen uitzondering mogelijk) Vanaf 18 maand op het ogenblik van de dekking tot en met 7 jaar voor de teven.

b) De teven mogen slechts dan worden gedekt indien zij in optimale gezondheid verkeren, eenn nieuwe dekking zal slechts toegestaan worden als er 10 maanden minimum tussen de geboorte en dekking zal liggen.

c) Een dekreu kan fokbeperking opgelegd worden op advies van de fokadvieskommissie.

 

Art.4 : Motieven voor uitsluiting van fokkerij

Volgende SP mogen niet gebruikt worden in de fokkerij :

a) Kwaadaardige of overdreven angstige of zenuwachtige of agressieve dieren.

b) Met grove fouten tegen de standaard.

c) Waarvoor de SPCB fokstop of verbod adviseert. (fokadviescommissie)

 

Art.5.1 : Onderzoek van heupdysplasie is verplicht voor alle honden geboren vanaf 01/01/93.

Alleen de beoordeling opgemaakt door de heupdisplasiekommissie is in acht genomen.

Onderzoek op minimum leeftijd van 12 maanden.

Reuen die geröntgend zijn in het buitenland worden eveneens aangenomen in België als ze in het desbetreffend land gedomicilieerd zijn, zo niet geldt de beoordeling van de Belgische HD kommissie.

Uitgezonderd voor geïmporteerde honden wanneer deze laatste onderzocht werd voor hij uit het buitenland werd ingevoerd en voor zover het onderzoek werd uitgevoerd door een buitenlandse kommissie erkend door de F.C.I..

Voor honden in co-ownership wordt uitsluitend de werkelijke verblijfplaats in acht genomen.

De honden met HD/A en HD/B zijn toegelaten voor voortteling.

De honden HD/C, licht aangetast, mogen enkel gekoppeld worden met HD/A of HD/B.

De honden met HD/D en HD/E worden uitgesloten.

 

Art.5.2 : Onderzoek van elleboogdysplasie is verplicht voor honden geboren vanaf 01/01/99.

Dit onderzoek moet eveneens op de minimum leeftijd van 12 maanden gebeuren zodat dit gelijktijdig kan met het röntgenen van HD.

Alleen de beoordeling opgemaakt door de kommissie is in acht genomen.

Hier moet echter de originele uitslag naar de club worden gestuurd.

Voor deze beoordeling is geen sanctie voorzien.

 

Art.6 : Alle dekmeldingen en geboorteaangiften moeten binnen de 14 dagen aan het secretariaat worden toegestuurd.

De sterfte in een nest moet eveneens aan dit secretariaat worden overgemaakt.

 

Art.7 : Voor ieder nest moeten stambomen worden aangevraagd en dit volgens de modaliteiten vastgelegd door KMSH voor buitenlandse leden gelden de voorschriften van domiciliering. (F.C.I. erkend)

 

Art.8 : De eigenaar van een dekreu zal zijn reu geen teven laten dekken die niet in het bezit zijn van een officieel stamboom (voor België LOSH of ALSH) erkend door de F.C.I..

 

Art.9 : Verkoop

De verkoop van de puppies zal gebeuren vanaf 8 weken minimum, ingeënt, ontwormd en getatoeëerd.

 

Art.10 : Elke verkoop van de puppies moet aangegeven worden aan het secretariaat met het adres van de nieuwe eigenaar, stamboomnummer en tatoeagenummer.

Alleen verkoop van honden uit eigen fok is toegelaten.

Inkopen voor verdere verkoop is niet toegestaan.

Elke uitzondering hierop moet vergezeld zijn van een schriftelijke toelating van de fokadviescommissie.

Indien de nieuwe eigenaar van de pup geen lid is van de SPCB, is de fokker verplicht het bestaan van deze laatste te propageren.

 

Art.11 : Elke fokker verplicht zich ertoe nestcontrole en toezicht op hun kennel toe te laten door een afvaardiging van de fokadviescommissie of het bestuur van de SPCB.

 

Art.12.1 : Pupbemiddeling

Om in aanmerking te komen voor pupbemiddeling moet men tenminste 1 jaar lid zijn van de SPCB en voldoen aan de voorwaarden van het fokreglement en dit voor alle honden die voor de fokkerij gebruikt worden.

Voor de modaliteiten van de pupbemiddeling zie annex 1.

 

Art.12.2 : Aanbevolen fokkerslijst

Om in aanmerking te komen voor publicatie in de aanbevolen fokkerslijst moet men tenminste 1 jaar lid zijn van de SPCB en voldoen aan de voorwaarden van het fokreglement en dit voor alle honden die voor de fokkerij gebruikt worden.

Voor de modaliteiten van de fokkerslijst zie annex 2.

 

Art.12.3 : Aanbevolen dekreuen

Een dekreu kan pas opgenomen worden in de aanbevolen lijst indien hij geröntgend is voor HD (geboren vanaf 01/01/93) en ED (geboren vanaf 01/01/99).

Deze resultaten zullen vermeld worden.

 

Art.13 : Sancties

De leden of fokkers die onderhavig reglement overtreden, of met de bedoeling trachten te omzeilen, kunnen een sanctie oplopen.

De fokcommissie zal deze gevallen onderzoeken, waarbij de betrokkene zich kan verdedigen.

Deze sancties kunnen zijn : Schorsing als lid SPCB, waarbij de club zich genoodzaakt ziet verzet aan te tekenen bij de K.M.S.H. tegen het afleveren van stambomen.

 

Art.14 : Uitzonderingen

Afwijkingen op het fokreglement moeten, voor de dekking, schriftelijk op voorhand worden aangevraagd aan het bestuur van de SPCB, zodanig dat in samenspraak met de fokadviescommissie bepaalde uitzonderingen al dan niet kunnen worden toegelaten. (schriftelijk)

 

Art.15 : In gevallen waarin dit fokreglement niet voorziet, beslist het bestuur, in samenspraak met de fokadviescommissie.

 

Art.16 : Indien nodig kunnen deze fokreglementen op ieder ogenblik gewijzigd worden bij beslissing van de raad van beheer en in samenspraak met de fokcommissie, en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

Bron: Shar-pei club België